เป้าหมายของโครงการ

เป้าหมายของโครงการในปี 2552

  1. ฝึกกระบือผู้เรียนรู้จากธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริให้ไถนาและทำการเกษตรจำนวน 5 ตัวต่อรุ่น ฝึกกระบือ 10 รุ่น รวม 50 ตัว
  2. อบรมเกษตรกรให้เรียนรู้การใช้กระบือในการเกษตรและสามารถนำกระบือผู้เรียนรู้ไปเลี้ยงและใช้กระบือทำการเกษตรได้ดี เป็นจำนวน 5 คนต่อรุ่น ทั้งหมด 10 รุ่น รวมเกษตรกรปีละ 50 คน
  3. ฝึกอบรมนักเรียนระดับประถมศึกษา ให้รู้จักการใช้ประโยชน์หรือรู้จักวิธีการใช้กระบือในงานเกตรกรรม และได้รับความรู้ในเรื่องราวการใช้ชีวิตแบบพอเพียง จำนวน 100 คน

 

เป้าหมายในปี 2555 ของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

                                1. ฝึกกระบือผู้เรียนรู้จากธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้มีความสามารถในการไถนา ไม่น้อยกว่าปีละ 200 ตัว

                                2. ฝึกเกษตรกรผู้เรียนรู้ จะได้รับกระบือจากธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริให้มีความชำนาญในการควบคุมกระบือทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าปีละ 200 คน

                                3.  ฝึกอบรมนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ให้รู้จัดการใช้ประโยชน์หรือรู้จักการใช้กระบือในการทำการเกษตร และได้รับความรู้ในเรื่องราวใช้ชีวิตแบบพอเพียงไม่น้อยกว่าปีละ 320 คน

                                4. เป็นศูนย์กลางการใช้ประโยชน์จากกระบือในด้านเกษตรกรรมระดับพื้นบ้านของประเทศไทย

©Copyright โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเขตจังหวัดสระแก้ว