ติดต่อโครงการ

สถานที่ติดต่อ

1.   โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

เลขที่ 999 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

โทรศัพท์ 037-244-615, 037-244-657, 088-289-1299

2.   สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

อาคาร 608 สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต ถนนศรีอยุธยา ดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์ 0-2282-4425-8 โทรสาร 0-2282-3339

3.   ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

ส่วนกลาง:  กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 4 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ 0-2656-4444 ต่อ 3381-5   โทรศัพท์/โทรสาร 0-2656-4926

ส่วนภูมิภาค: สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ

©Copyright โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเขตจังหวัดสระแก้ว