เกี่ยวกับโครงการ

การฝึกอบรมคัดเลือกเกษตรและกระบือในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริเขตจังหวัดสระแก้วก่อนจะทรงพระดำเนินไปยังคอกกระบือทรงเลี้ยง เพื่อพระราชทานหญ้าแก่โค กระบือ ภายในคอก พร้อมกันนี้ ศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้น้อมเกล้าฯ ถวายคันไถพร้อมอุปกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์อุปกรณ์ไถ นา ในงาน “สืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาด จังหวัดสระแก้ว” ประจำปี 2552 โดยมีการแข่งขันประดิษฐ์อุปกรณ์ไถนา 5 ชิ้นได้แก่ แอกใหญ่

©Copyright โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเขตจังหวัดสระแก้ว