ปฐมนิเทศนักเรียน(เกษตรกร)รุ่นที่ 3

ปฐมนิเทศนักเรียน (เกษตรกร) รุ่นที่ 3 ของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์เป็นเกษตรกรจำนวน 6 ราย
เข้าเรียนหลักสูตรการฝึก สอนกระบือตั้งแต่วันที่ 1-10  พ.ค.2552

kasorn_10_May_52_P01

kasorn_10_May_52_P02

kasorn_10_May_52_P03

kasorn_10_May_52_P05

kasorn_10_May_52_P07

kasorn_10_May_52_P08


พูดคุยกับโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ยังไม่มีการแสดงความเห็น ในหัวข้อ “ปฐมนิเทศนักเรียน(เกษตรกร)รุ่นที่ 3”

แสดงความคิดเห็น

©Copyright โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเขตจังหวัดสระแก้ว