สร้างคอกหมูราคาต่ำด้วยดิน

โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา  (โรงเรียนกาสรกสิวิทย์) จ.สระแก้ว (15  กันยายน  2552)

250x166-images-stories-report-Nantiwan-September_52-kasorn_02_September_52_P01สร้างคอกหมูราคาตำด้วยดิน เราตั้งชื่อให้มันว่าหมูกำแพงดิน 250x166-images-stories-report-Nantiwan-September_52-kasorn_02_September_52_P02คอกหมูกำแพงดินใกล้เสร็จ
250x166-images-stories-report-Nantiwan-September_52-kasorn_02_September_52_P03นำหมูเข้าคอกจำนวน 9 ตัว 250x166-images-stories-report-Nantiwan-September_52-kasorn_02_September_52_P04นักเรียนกระบือเข้าเรียนในโรงเรียนจำนวน 5 ตัว ต้องพ่นยาฆ่าเชื้อโรค
250x166-images-stories-report-Nantiwan-September_52-kasorn_02_September_52_P05นักเรียนศึกษาดูงานการฝึกควายไถนา 250x166-images-stories-report-Nantiwan-September_52-kasorn_02_September_52_P06เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากมูลกระบือโดยปราชญ์โรงเรียนกาสรกสิวิทย์
250x166-images-stories-report-Nantiwan-September_52-kasorn_02_September_52_P07ไอ..ขอไถนาด้วยคน 250x166-images-stories-report-Nantiwan-September_52-kasorn_02_September_52_P08นักเรียนรุ่นที่ 4 ช่วยกันย่ำทำฟางหมักยูเรีย
250x166-images-stories-report-Nantiwan-September_52-kasorn_02_September_52_P09ไถจนเหนื่อย..ขอพักผ่อนหน่อย 250x166-images-stories-report-Nantiwan-September_52-kasorn_02_September_52_P10นักเรียน..เรียนวิธีการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
250x166-images-stories-report-Nantiwan-September_52-kasorn_02_September_52_P11นักเรียนยุวกาสรเรียนรู้การทำแร่ธาตุก้อนสำหรับควาย 250x166-images-stories-report-Nantiwan-September_52-kasorn_02_September_52_P12นักเรียนชั้นประถมเข้าศึกษาดูงานการฝึกควายใช้งาน
250x166-images-stories-report-Nantiwan-September_52-kasorn_02_September_52_P13 เด็กๆทดลองไถด้วยควาย 250x166-images-stories-report-Nantiwan-September_52-kasorn_02_September_52_P14 เด็กนักเรียนเรียนรู้เรื่องการปั้นบ้านดินจากปราชญ์
250x166-images-stories-report-Nantiwan-September_52-kasorn_02_September_52_P15 ลงแขกถอนกล้าโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ 250x166-images-stories-report-Nantiwan-September_52-kasorn_02_September_52_P16 ลงแขกดำนาที่กาสร
250x166-images-stories-report-Nantiwan-September_52-kasorn_02_September_52_P17 เด็กนักเรียนผู้หญิงทดลองไถควาย 250x166-images-stories-report-Nantiwan-September_52-kasorn_02_September_52_P18 ขุดบ่อริมคันนาเลี้ยงปลาในนาข้าว

พูดคุยกับโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ยังไม่มีการแสดงความเห็น ในหัวข้อ “สร้างคอกหมูราคาต่ำด้วยดิน”

แสดงความคิดเห็น

©Copyright โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเขตจังหวัดสระแก้ว