ปฐมนิเทศนักเรียน(เกษตรกร)รุ่นที่ 3

ปฐมนิเทศนักเรียน(เกษตรกร)รุ่นที่ 3 ของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์เป็นเกษตรกรจำนวน 6 ราย
เข้าเรียนหลักสูตรการฝึก สอนกระบือตั้งแต่วันที่ 1-10พ.ค.2552

kasorn_10_May_52_P01ปฐมนิเทศนักเรียน(เกษตรกร)รุ่นที่ 3 ของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์เป็นเกษตรกรจำนวน 6 รายเข้าเรียนหลักสูตรการฝึก สอนกระบือตั้งแต่วันที่ 1-10พ.ค.2552 kasorn_10_May_52_P02นักเรียนรุ่นที่ 3 รายงานตัว
kasorn_10_May_52_P03เริ่มกระบวนการฝึกสอนโดยที่ครูเป็นผู้ไถ นักเรียนเป็นผู้จูงกระบือนำหน้า kasorn_10_May_52_P05สอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเกษตรกรและกระบือ
kasorn_10_May_52_P07นักเรียนโรงเรียนท่าเกษมพิทยาเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกสอนควาย kasorn_10_May_52_P08ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนท่าเกษมพิทยา เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2552
kasorn_10_May_52_P10วิทยากรจากเกษตรจังหวัดให้ความรู้แก่ (เกษตรกร) kasorn_10_May_52_P11ผู้เข้าเยี่ยมชมจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฟังบรรยายจากปราชญ์ประจำ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ผู้รายงาน      : คุณนรสาร เทพบุปผา
รายงานโดย  : สำนักสารสนเทศ


พูดคุยกับโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ยังไม่มีการแสดงความเห็น ในหัวข้อ “ปฐมนิเทศนักเรียน(เกษตรกร)รุ่นที่ 3”

แสดงความคิดเห็น

©Copyright โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเขตจังหวัดสระแก้ว