ทดลองการกินได้/วันของกระบือ

P001ศึกษาทดลองการกินได้/วันของกระบือ
P002ศึกษาทดลองการกินได้/วันของกระบือ
P003หญ้าที่เหลือทำหญ้าหมักให้กระบือ

ผู้รายงาน : คุณนรสาร เทพบุปผา
รายงานโดย : สำนักสารสนเทศ

พูดคุยกับโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ยังไม่มีการแสดงความเห็น ในหัวข้อ “ทดลองการกินได้/วันของกระบือ”

แสดงความคิดเห็น

©Copyright โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเขตจังหวัดสระแก้ว