ผู้ตรวจสอบตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ผู้ตรวจสอบภายใน เดินทางไปเตรียมเยี่ยม เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งวางระบบบัญชีการเงิน ที่โครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จ.สระแก้ว

Zyprexa

พูดคุยกับโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ยังไม่มีการแสดงความเห็น ในหัวข้อ “ผู้ตรวจสอบตรวจเยี่ยมโรงเรียน”

แสดงความคิดเห็น

©Copyright โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเขตจังหวัดสระแก้ว