นักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่เข้าศึกษาดูงานการฝึกกระบือไถนา

ในเขตพื้นที่เข้าศึกษาดูงานการฝึกกระบือไถนาของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์  พร้อมกันได้มี นักเรียนกระบือเข้าเรียนในโรงเรียนจำนวน 5 ตัว ซึ่งได้ผ่านการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเรียบร้อยแล้ว

kasorn_02_September_52_P04

kasorn_02_September_52_P05

พูดคุยกับโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ยังไม่มีการแสดงความเห็น ในหัวข้อ “นักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่เข้าศึกษาดูงานการฝึกกระบือไถนา”

แสดงความคิดเห็น

©Copyright โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเขตจังหวัดสระแก้ว