สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

KasornSrakaew_13_Jan_52_P01วัอังคารที่ 13 มกราคม 2552 เวลาประมาณ 15.00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

โดยมีเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับเสด็จฯ

เมื่อ เสด็จพระราชดำเนินถึง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรบริเวณการก่อสร้างบ้านพักเกษตรกร โดยมีเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กราบบังคมทูลแผนการดำเนินงานก่อสร้างและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนกาสรกสิ วิทย์

จาก นั้น เสด็จฯ ทอดพระเนตรถ่านควันต้นแบบสำหรับไล่แมลงที่มารบกวนกระบือ พระราชดำเนินบริเวณคอกกระบือและทอดพระเนตรกระบือทรงเลี้ยง พระราชดำเนินบริเวณการก่อสร้างบ้านดินและทอดพระเนตรการก่อสร้างบ้านดิน พระราชดำเนินบริเวณแปลงนา พระราชดำเนินบริเวณแปลงสาธิตการไถ คราด ตีลูกทุบ และหมักดินKasornSrakaew_13_Jan_52_P04 สุดท้าย เสด็จพระราชดำเนินบริเวณที่แสดงนิทรรศการ และเยี่ยมราษฎรก่อนพระราชดำเนินกลับ

โรงเรียน กาสรกสิวิทย์จัดตั้งขึ้นตามพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นโรงเรียนฝึกกระบือ และให้เกษตรกรมาใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับกระบือเพื่องานเกษตรกรรม โดยเกษตรกรจะเข้าพักอาศัยตามสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิตแบบพอเพียง ไม่ดิ้นรนหาความเดือดร้อน นับเป็นการฝึกกระบือให้ทำการเกษตรได้ดี และฝึกคนให้เข้าใจถึงวิธีการใช้กระบือในการทำเกษตรกรรม
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ มีกระบือผู้ให้ความรู้ 25 ตัว ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกระบือทรงเลี้ยงที่มีผู้น้อมเกล้าฯ ถวาย ส่วนกระบือผู้เรียนรู้นั้น จะเป็นกระบือจากธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในปีแรกจะทำการฝึกจำนวนรุ่นละ 5 ตัว ปีละ 10 รุ่น 1 ปี รวม 50 ตัว และจะเพิ่มจำนวนกระบือผู้เรียนรู้เมื่อการฝึกได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
KasornSrakaew_13_Jan_52_P05 เกษตรกร ผู้ที่จะรับกระบือจากโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จะต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงในการนำกระบือไปใช้ในการเกษตรของตนอย่าง จริงจัง และจะต้องเข้ามาฝึกกับครูฝึกสอนผู้ใช้กระบือของโรงเรียน ซึ่งเป็นปราญช์ชาวบ้านที่มีความชำนาญในการฝึกและควบคุมกระบือเพื่อใช้ใน เกษตรกรรม นอกจากจะได้รับการอบรมการใช้กระบือทำการเกษตรแล้ว เกษตรกรจะได้รับความรู้ทั้งด้านการเลี้ยงและดูแลกระบือ การจัดการเรื่องหญ้าและอาหารกระบือ การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ผสมผสาน และการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
นอกจาก นี้ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์จะทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว คัดเลือกให้ตรงตามสายพันธุ์และมีคุณภาพดี ไม่มีการเจือปน เพื่อขยายผลถึงเกษตรกร ให้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี เพื่อนำไปปลูกให้ได้ผลผลิตต่อไป
สำหรับ เครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชิ้นที่จะนำมาจัดแสดงภายในบริเวณโรงเรียน เป็นสิ่งที่ทำขึ้นตามภูมิปัญญาชาวบ้าน และอุปกรณ์ทุกชิ้นที่แสดงจะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง หลังจากการนำไปใช้แล้ว จะทำความสะอาด เก็บเข้าที่เดิม และจัดแสดงต่อไป เพื่อให้เป็นนิทรรศการที่เคลื่อนไหวและมีชีวิต สอดคล้องกับความเป็นจริง
KasornSrakaew_13_Jan_52_P10 การ ดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน และยังได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างโครงการพระราชดำริ โดยได้นำราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้ามาถ่ายทอดความรู้ระดับท้องถิ่นสู่ท้องถิ่น เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และภูมิปัญญาในระดับชาวบ้านด้วยกัน
สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เป็นที่ที่ผลิตกระบือที่มีความสามารถในการทำเกษตรกรรมได้อย่างดี เพื่อให้เกษตรกรที่รับกระบือจากโรงเรียนไป สามารถใช้กระบือดังกล่าวทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกษตรกรจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองและการอยู่อย่างพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ดูแลสภาพแวดล้อม และรักษาธรรมชาติ สามารถอยู่ร่วมกันเกื้อกูลกันสืบต่อไป

KasornSrakaew_13_Jan_52_P11KasornSrakaew_13_Jan_52_P13KasornSrakaew_13_Jan_52_P14KasornSrakaew_13_Jan_52_P20KasornSrakaew_13_Jan_52_P21KasornSrakaew_13_Jan_52_P25

พูดคุยกับโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ยังไม่มีการแสดงความเห็น ในหัวข้อ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์”

แสดงความคิดเห็น

©Copyright โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเขตจังหวัดสระแก้ว